ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เนื้อหา
dot
dot
เหตุผลของการใช้ช้างไทย
dot
bulletทำไมเลือกใช้ช้างในการบำบัด
bulletทำไมต้องเป็นช้างไทย
dot
โครงการช้างบำบัด
dot
bulletความเป็นมาของโครงการช้างบำบัด
bulletมาตรการความปลอดภัย
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
dot
ติดต่อเรา

dot
bulletโครงการช้างบำบัดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยะมหาราช


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ทำไมต้องเป็นช้างไทย

 

 ทำไมต้องเป็นช้างไทย
 
1.  ช้างไทยมีสถานภาพทางสังคม และการยอมรับนับถือในระดับสูง ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีระบบช้างเผือก ช้างสำคัญ คู่พระบารมีองค์พระมหากษัตริย์ และยังมีบทบาทและเกี่ยวข้องในวิถีชีวิต และศาสนาประจำชาติ มีฐานะเป็นสัตว์ประจำชาติไทย
2.  เมืองไทยมีระบบการดูแลช้างเลี้ยง ช้างป่า ที่เป็นรูปธรรมมีหน่วยงานรัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วมการอนุรักษ์ ซึ่งมีการพัฒนาต่อเนื่อง ที่มีแนวโน้มการเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ช้างเอเชีย
3.  เมืองไทยเป็นศูนย์กลางวิจัยพัฒนาช้าง ในระดับนานาชาติโดยมีการสัมมนาทางวิชาการที่จัดโดย FAO และประชาคมยุโรปอย่างต่อเนื่อง
4.  ประเทศไทย มีภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ชำนาญการกิจกรรมบำบัดเด็กออติสติก
5.  ประเทศไทย มีสถาบันคชบาลแห่งชาติ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ชำนาญการ การฝึกและการใช้ช้างเพื่อบำบัดเด็กพิเศษและออติสติก
6.  จำนวนของช้างเลี้ยงในประเทศไทย มีมากกว่า 2,000 เชือก สามารถที่จะนำมาฝึกใช้ในการบำบัดได้อย่างเป็นรูปธรรม
7.  ประเทศไทย มีเครือข่ายระบบอำนวยความสะดวก ทั้งด้านการบริการผู้ป่วย การวิจัยพัฒนา ในระดับนานาชาติ
8.  มีผู้ป่วยออติสติกจำนวนมากในประเทศไทยต้องรีบหาแนวทางการบำบัดโดยเร็ว ซึ่งช้างไทยเป็นทางเลือกที่มีความสำเร็จสูง และสามารถดำเนินการควบคู่ไปกับวิธีการบำบัดอื่นได้อย่างกลมกลืน
 


Copyright © 2011 All Rights Reserved.

โครงการช้างไทยบำบัดเด็กออทิสติก
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ :  เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบล :  ศรีภูมิ อำเภอ : เมือง
จังหวัด : เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50200
เบอร์โทร :  +6653-94-9295     แฟ็กซ์ :  +6653-94-9257

E-mail: changbumbud.amscmu@gmail.com