ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เนื้อหา
dot
dot
เหตุผลของการใช้ช้างไทย
dot
bulletทำไมเลือกใช้ช้างในการบำบัด
bulletทำไมต้องเป็นช้างไทย
dot
โครงการช้างบำบัด
dot
bulletความเป็นมาของโครงการช้างบำบัด
bulletมาตรการความปลอดภัย
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletดาวน์โหลดใบสมัครต่างๆ
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 9 article

                

            โครงการช้างบำบัด  ภาควิชากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, The Asian Elephant Foundation, คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมช้างบำบัดสำหรับเด็กพิเศษ เพื่อเทิดพระเกียรติพระปิยมหาราช ครั้งที่ 9 เนื่องในวันช้างไทย และ CMU Research Expo Exhibition เพื่อให้บริการการบำบัดช่วยเหลือแก่เด็กออทิสติก เด็กดาวน์ซินโดรม และเด็กที่มีสมาธิสั้นและอยู่ไม่นิ่ง ระหว่างวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2557 (กิจกรรมสัมผัสโปรแกรมช้างบำบัด 3 วัน) ทั้งนี้โครงการช้างบำบัดฯ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเสริมประสบการณ์ทางสังคมแก่เด็กพิเศษ เพื่อลดปัญหาด้านการสื่อความหมาย  การดูแลตนเอง และการมีส่วนร่วมทางสังคม ซึ่งกิจกรรมโครงการช้างบำบัดมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มทักษะการรับรู้ การเรียนรู้ ตลอดจนทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และเพื่ออนุรักษ์ช้างไทยและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของช้างไทย

การจัดกิจกรรมช้างบำบัดสำหรับกลุ่มเด็กพิเศษ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 9  มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมดจำนวน 54 คน เป็นเด็กพิเศษ จำนวน 9 คน ประกอบด้วย เด็กเพศชายจำนวน  6 คน และเด็กเพศหญิงจำนวน 3 คน โดยจัดกิจกรรมแบบเข้มข้น ให้การบำบัดรักษาตลอดวัน กิจกรรมที่ให้ประกอบด้วย               

1. กิจกรรมซื้ออาหารให้ช้าง  

เด็กวางแผนซื้ออาหารช้าง ขอเงินจากผู้ปกครอง เรียนรู้การใช้เงิน และขั้นตอนการซื้อสิ่งของ

2. กิจกรรมให้อาหารช้าง     

เด็กหิ้วตะกร้าอาหารที่ซื้อ ไปวางใกล้ตัวช้าง จากนั้นเลือกและป้อนอาหารช้างโดยการให้อาหารที่งวงช้าง เพื่อเพิ่มสมาธิ และอาหารสมองที่ได้จากการสัมผัสพื้นผิวอาหารที่มีลักษณะหลากหลาย เช่น กล้วย ข้าวโพด มะขามเปียก เมล็ดทานตะวัน และคอนเฟล็ค

3. กิจกรรมอาบน้ำช้าง        

เด็กเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ในการอาบน้ำ และขั้นตอนวิธีการอาบน้ำให้ช้าง ฝึกบทบาทการเป็นผู้ดูแลแทนการเป็นผู้ถูกดูแล และส่งเสริมการบูรณาการประสาทรับความรู้สึก

4. กิจกรรมขึ้น-ลงช้าง และ   กิจกรรมขี่ช้าง                 

เด็กเรียนรู้ขั้นตอนและลำดับการเคลื่อนไหวในการขึ้น - ลงช้าง วิธีการนั่งบนคอช้าง การวางมือที่หัวช้าง และวิธีการออกคำสั่ง เพื่อให้ช้างปฏิบัติตาม

5. กิจกรรมเล่นเกมกับช้าง  

เด็กร่วมเล่นเกมกับช้าง เรียนรู้กฎ กติกา การมีส่วนร่วมทางสังคม และเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์และบุคคลรอบข้าง

6. กิจกรรมกลุ่ม

เด็กร่วมเล่นเกมที่มีลักษณะหลายหลายกับเพื่อนเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกการเรียนรู้กฎ กติกาที่ใช้ในแต่ละเกม เพิ่มทักษะการเข้าสังคม การสื่อสาร รวมทั้งเพิ่มสมาธิ การแก้ไขปัญหา และการมีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มเพื่อน

7. กิจกรรมศิลปะช้าง        

เด็กทำงานศิลปะต่าง ๆ ที่มีช้างเป็นสื่อ เพื่อฝึกการทำงานตามขั้นตอน โดยมีการช่วยเหลือกันในกลุ่ม อาทิ การแจกวัสดุอุปกรณ์ให้เพื่อน รวมถึงการฝึก สมาธิ ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กร่วมกับการใช้สายตา

8. กิจกกรมผ่อนคลาย        

เด็กเรียนรู้และฝึกการผ่อนคลายตนเองด้วยวิธีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อทีละส่วน จากหัวจรดเท้า และจากเท้าจรดหัว ฝึกลมหายใจ โดยหายใจเข้าลึก ๆ หายใจออกช้า ๆ เป็นจังหวะ เพื่อก่อให้เกิดการผ่อนคลาย โดยทำตามผู้นำทีละขั้นตอน ในรายที่ทำเทคนิคข้างต้นไม่ได้ ใช้เทคนิคการให้แรงกดชนิดลึกแทน เพื่อก่อให้เกิดการผ่อนคลาย

 

 

 

                การบริการที่ให้ ได้รับรายงานจากผู้ปกครองว่า เด็กพิเศษมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการช้างบำบัด ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมด้านพฤติกรรมทางกาย อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนน 4.10 จากคะแนนเต็ม 5 และมีความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมด้านพฤติกรรมทางวาจา และด้านพฤติกรรมการปรับตัว อยู่ในระดับมาก ได้คะแนน 3.89 และ 3.59 ตามลำดับ

 

นอกจากนี้ผู้ปกครองได้รายงานพฤติกรรมเด็กเพิ่มเติม หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมโครงการช้างบำบัด ดังนี้

1.   โดยปกติน้องเป็นคนกลัวง่าย กิจกรรมนี้ทำให้น้องสามารถปรับตัวในเรื่องความกลัวลงได้บ้าง และมีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นอีกหลายคน (1 คน)

2.     มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองได้ดี เข้ากับเพื่อน ๆได้เร็ว และสามารถนำกลับไปเล่าต่อให้ผู้ปกครองฟังได้ (1 คน)

3.     เด็กเข้ากับเพื่อนได้และอยู่ร่วมกับสังคมได้ดีขึ้น (1 คน)

4.     กิจกรรมสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ (1 คน)

5.     ร่วมกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อน ๆ ได้บ้าง และรู้จักรอคอย (1 คน)

6.     มีการรอคอยที่ดีขึ้น เชื่อฟังคำสั่ง มีความร่าเริงแจ่มใส และมีความกล้ามากขึ้น (1 คน)

7.     เข้ากับคนอื่นได้ดีขึ้น และสมาธิดีขึ้น (1 คน)

8.     สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนมากขึ้นกว่าวันแรกที่เข้าร่วมกิจกรรม (1 คน)

     

 

               

 

                สำหรับผู้ที่สนใจจะสนับสนุนกิจกรรมของโครงการช้างบำบัด เพื่อประโยชน์ของช้างไทยและเด็กพิเศษ ตลอดจนชื่อเสียงของประเทศไทย บริจาคได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทย์ศาสตร์ เลขที่บัญชี 556-468746-4
กิจกรรมในโครงการช้างบำบัด

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 21
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 16
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 11 article
กิจกรรมอบรมช้างบำบัดแก่นักศึกษากิจกรรมบำบัด
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 8 article
กิจกรรมการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษากิจกรรมบำบัดสิงคโปร์ article
กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา
การจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาสิงคโปร์ เรื่อง Thai Elephant-Assisted Therapy: an Innovative Intervention for Individuals with Autism article
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่7 article
โครงการช้างบำบัดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยะมหาราชCopyright © 2011 All Rights Reserved.

โครงการช้างไทยบำบัดเด็กออทิสติก
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ :  เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบล :  ศรีภูมิ อำเภอ : เมือง
จังหวัด : เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50200
เบอร์โทร :  +6653-94-9295     แฟ็กซ์ :  +6653-94-9257

E-mail: changbumbud.amscmu@gmail.com