ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เนื้อหา
dot
dot
เหตุผลของการใช้ช้างไทย
dot
bulletทำไมเลือกใช้ช้างในการบำบัด
bulletทำไมต้องเป็นช้างไทย
dot
โครงการช้างบำบัด
dot
bulletความเป็นมาของโครงการช้างบำบัด
bulletมาตรการความปลอดภัย
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
dot
ติดต่อเรา

dot
bulletโครงการช้างบำบัดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยะมหาราช


แบนเนอร์ตัวอย่าง


กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 9 article

                

            โครงการช้างบำบัด  ภาควิชากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, The Asian Elephant Foundation, คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมช้างบำบัดสำหรับเด็กพิเศษ เพื่อเทิดพระเกียรติพระปิยมหาราช ครั้งที่ 9 เนื่องในวันช้างไทย และ CMU Research Expo Exhibition เพื่อให้บริการการบำบัดช่วยเหลือแก่เด็กออทิสติก เด็กดาวน์ซินโดรม และเด็กที่มีสมาธิสั้นและอยู่ไม่นิ่ง ระหว่างวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2557 (กิจกรรมสัมผัสโปรแกรมช้างบำบัด 3 วัน) ทั้งนี้โครงการช้างบำบัดฯ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเสริมประสบการณ์ทางสังคมแก่เด็กพิเศษ เพื่อลดปัญหาด้านการสื่อความหมาย  การดูแลตนเอง และการมีส่วนร่วมทางสังคม ซึ่งกิจกรรมโครงการช้างบำบัดมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มทักษะการรับรู้ การเรียนรู้ ตลอดจนทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และเพื่ออนุรักษ์ช้างไทยและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของช้างไทย

การจัดกิจกรรมช้างบำบัดสำหรับกลุ่มเด็กพิเศษ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 9  มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมดจำนวน 54 คน เป็นเด็กพิเศษ จำนวน 9 คน ประกอบด้วย เด็กเพศชายจำนวน  6 คน และเด็กเพศหญิงจำนวน 3 คน โดยจัดกิจกรรมแบบเข้มข้น ให้การบำบัดรักษาตลอดวัน กิจกรรมที่ให้ประกอบด้วย               

1. กิจกรรมซื้ออาหารให้ช้าง  

เด็กวางแผนซื้ออาหารช้าง ขอเงินจากผู้ปกครอง เรียนรู้การใช้เงิน และขั้นตอนการซื้อสิ่งของ

2. กิจกรรมให้อาหารช้าง     

เด็กหิ้วตะกร้าอาหารที่ซื้อ ไปวางใกล้ตัวช้าง จากนั้นเลือกและป้อนอาหารช้างโดยการให้อาหารที่งวงช้าง เพื่อเพิ่มสมาธิ และอาหารสมองที่ได้จากการสัมผัสพื้นผิวอาหารที่มีลักษณะหลากหลาย เช่น กล้วย ข้าวโพด มะขามเปียก เมล็ดทานตะวัน และคอนเฟล็ค

3. กิจกรรมอาบน้ำช้าง        

เด็กเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ในการอาบน้ำ และขั้นตอนวิธีการอาบน้ำให้ช้าง ฝึกบทบาทการเป็นผู้ดูแลแทนการเป็นผู้ถูกดูแล และส่งเสริมการบูรณาการประสาทรับความรู้สึก

4. กิจกรรมขึ้น-ลงช้าง และ   กิจกรรมขี่ช้าง                 

เด็กเรียนรู้ขั้นตอนและลำดับการเคลื่อนไหวในการขึ้น - ลงช้าง วิธีการนั่งบนคอช้าง การวางมือที่หัวช้าง และวิธีการออกคำสั่ง เพื่อให้ช้างปฏิบัติตาม

5. กิจกรรมเล่นเกมกับช้าง  

เด็กร่วมเล่นเกมกับช้าง เรียนรู้กฎ กติกา การมีส่วนร่วมทางสังคม และเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์และบุคคลรอบข้าง

6. กิจกรรมกลุ่ม

เด็กร่วมเล่นเกมที่มีลักษณะหลายหลายกับเพื่อนเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกการเรียนรู้กฎ กติกาที่ใช้ในแต่ละเกม เพิ่มทักษะการเข้าสังคม การสื่อสาร รวมทั้งเพิ่มสมาธิ การแก้ไขปัญหา และการมีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มเพื่อน

7. กิจกรรมศิลปะช้าง        

เด็กทำงานศิลปะต่าง ๆ ที่มีช้างเป็นสื่อ เพื่อฝึกการทำงานตามขั้นตอน โดยมีการช่วยเหลือกันในกลุ่ม อาทิ การแจกวัสดุอุปกรณ์ให้เพื่อน รวมถึงการฝึก สมาธิ ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กร่วมกับการใช้สายตา

8. กิจกกรมผ่อนคลาย        

เด็กเรียนรู้และฝึกการผ่อนคลายตนเองด้วยวิธีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อทีละส่วน จากหัวจรดเท้า และจากเท้าจรดหัว ฝึกลมหายใจ โดยหายใจเข้าลึก ๆ หายใจออกช้า ๆ เป็นจังหวะ เพื่อก่อให้เกิดการผ่อนคลาย โดยทำตามผู้นำทีละขั้นตอน ในรายที่ทำเทคนิคข้างต้นไม่ได้ ใช้เทคนิคการให้แรงกดชนิดลึกแทน เพื่อก่อให้เกิดการผ่อนคลาย

 

 

 

                การบริการที่ให้ ได้รับรายงานจากผู้ปกครองว่า เด็กพิเศษมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการช้างบำบัด ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมด้านพฤติกรรมทางกาย อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนน 4.10 จากคะแนนเต็ม 5 และมีความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมด้านพฤติกรรมทางวาจา และด้านพฤติกรรมการปรับตัว อยู่ในระดับมาก ได้คะแนน 3.89 และ 3.59 ตามลำดับ

 

นอกจากนี้ผู้ปกครองได้รายงานพฤติกรรมเด็กเพิ่มเติม หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมโครงการช้างบำบัด ดังนี้

1.   โดยปกติน้องเป็นคนกลัวง่าย กิจกรรมนี้ทำให้น้องสามารถปรับตัวในเรื่องความกลัวลงได้บ้าง และมีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นอีกหลายคน (1 คน)

2.     มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองได้ดี เข้ากับเพื่อน ๆได้เร็ว และสามารถนำกลับไปเล่าต่อให้ผู้ปกครองฟังได้ (1 คน)

3.     เด็กเข้ากับเพื่อนได้และอยู่ร่วมกับสังคมได้ดีขึ้น (1 คน)

4.     กิจกรรมสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ (1 คน)

5.     ร่วมกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อน ๆ ได้บ้าง และรู้จักรอคอย (1 คน)

6.     มีการรอคอยที่ดีขึ้น เชื่อฟังคำสั่ง มีความร่าเริงแจ่มใส และมีความกล้ามากขึ้น (1 คน)

7.     เข้ากับคนอื่นได้ดีขึ้น และสมาธิดีขึ้น (1 คน)

8.     สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนมากขึ้นกว่าวันแรกที่เข้าร่วมกิจกรรม (1 คน)

     

 

               

 

                สำหรับผู้ที่สนใจจะสนับสนุนกิจกรรมของโครงการช้างบำบัด เพื่อประโยชน์ของช้างไทยและเด็กพิเศษ ตลอดจนชื่อเสียงของประเทศไทย บริจาคได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทย์ศาสตร์ เลขที่บัญชี 556-468746-4
กิจกรรมในโครงการช้างบำบัด

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยะมหาราช ครั้งที่ 22
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 21
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 16
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 11 article
กิจกรรมอบรมช้างบำบัดแก่นักศึกษากิจกรรมบำบัด
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 8 article
กิจกรรมการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษากิจกรรมบำบัดสิงคโปร์ article
กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา
การจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาสิงคโปร์ เรื่อง Thai Elephant-Assisted Therapy: an Innovative Intervention for Individuals with Autism article
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่7 articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.

โครงการช้างไทยบำบัดเด็กออทิสติก
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ :  เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบล :  ศรีภูมิ อำเภอ : เมือง
จังหวัด : เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50200
เบอร์โทร :  +6653-94-9295     แฟ็กซ์ :  +6653-94-9257

E-mail: changbumbud.amscmu@gmail.com